ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle levering van producten en bijhorende diensten door Ickx Verkoop, Rijkmakerlaan 28, 2910 Essen, België.

Door een bestelling te plaatsen of een overeenkomst te sluiten wordt de Koper/Besteller geacht de Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard en afstand te hebben gedaan van diens eigen Algemene voorwaarden, voor zover die bestaan.

 

Artikel 2: Bestelling

Een bestelling door de klant zal slechts bindend zijn na bevestiging door Ickx Verkoop.

De leveringstermijnen zijn te goeder trouw doch slechts ter informatie opgegeven.

 

Artikel 3: Levering

Ickx Verkoop zal alle redelijke inspanningen doen om de overeengekomen dattum of tijdstip van levering te respecteren.

Eventuele vertragingen geven de klant niet het recht om de verkoop te annuleren of de goederen te weigeren, tenzij bij uitdrukkelijke toestemming van de verkoper, of een vergoeding of enigerlei schadevergoeding te eisen.

 

In geval van overmacht of omstandigheden zoals brand, staking, lock out, ontploffingen, overstromingen, extreme weersomstandigheden, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, grondstoffen, materieel, werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen, hetzij bij Ickx Verkoop hetzij bij leveranciers, onderaannemers, transporteurs,  zal een partij niet geacht worden een inbreuk te doen op haar contractuele verplichtingen.

In geval een partij verhinderd is door een dergelijke gebeurtenis zal die partij onmiddellijk kennis geven van de opschorting.

Een partij wiens verplichtingen zijn opgeschort zoals hierboven vermeld zal de uitvoering van die verplichting hernemen na verdwijnen van de gebeurtenis en zal de andere partij daarvan in kennis stellen.

Indien dergelijke gebeurtenis langer dan zestig (60) dagen duurt, heeft elke partij het recht om de contractuele relatie met onmiddellijke ingang te  beëindigen.

 

Elk transport wordt uitgevoerd in overeenstemming met de overeengekomen Incoterm, of bij gebreke daaraan, af fabriek.

Goederen die afgehaald worden, worden altijd vervoerd op risico en gevaar van de koper, zelfs indien overeengekomen is dat de verkoper instaat voor het vervoer.

 

Artikel 4: Aanvaarding - klachten

Alle klachten betreffende zichtbare gebreken van de goederen dienen op straffe van onontvankelijkheid zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren doch in elk geval niet later dan drie (3) werkdagen na levering.

Indien de gebreken opgemerkt worden naar aanleiding van het transport dienen zij tevens op het vervoerdocument te worden aangebracht.

Gebreken die niet konden worden vastgesteld bij levering dienen te worden gemeld binnen drie (3) werkdagen na ontdekking ervan.

Bezwaren ingediend na het verstrijken van de houdbaarheid van de goederen worden niet aanvaard.

De Klant verliest alle rechten om gebreken aan te klagen indien de goederen onbehoorlijk werden behandeld.

Bij elke klacht moet het productnummer, beschrijving van het product en het lotnummer (te vinden op het verpakkingsetiket) vermeld worden.

In geval van gerechtvaardigde of aanvaarde bezwaren zal de Verkoper naar eigen goeddunken of bijkomende goederen leveren of de goederen vervangen op eigen kosten, of voor het gefactureerde bedrag geheel of gedeeltelijk een creditnota opstellen.

 

 

Artikel 5: Prijs - Betalingsvoorwaarden

De prijs wordt schriftelijk overeengekomen en is, tenzij anders is overeengekomen, exclusief BTW, leveringskosten, invoerrechten, accijnzen en eventuele andere verschuldigde belastingen. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de koper.

Wanneer bestellingen worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke overeenkomst omtrent de prijs geldt de prijs van de dag van de levering.

 

De verkoopprijzen zijn indicatief en kunnen automatisch herzien worden in de volgende gevallen:

- Verhoging van de grondstofprijzen;

- Loonsverhogingen;

- Pariteitswissel van de valuta;

- Verhoging van de energieprijzen;

Deze opsomming is niet beperkend.

Betalingen dienen verricht te worden in overeenstemming met de voorwaarden vermeld op de factuur. Indien geen voorwaarden vermeld zijn, zijn onze facturen netto en zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij met schriftelijke toestemming van de verkoper.

Betalingen dienen te worden verricht aan het adres van de maatschappelijke zetel van Ickx Verkoop.

Alle bedragen in EUR dienen in EUR betaald te worden, ongeacht of een mogelijke wijziging naar een andere officiële munteenheid in het land van de Koper.

Alle innings- en protestkosten van wisselbrieven en/of cheques vallen ten laste van de Koper.

 

Enig bezwaar met betrekking tot de factuur dient te worden gemeld binnen acht (8) kalenderdagen na factuurdatum.

 

In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op vervaldag zal automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving intrest worden aangerekend op de verschuldigde betalingen gelijk aan Euribor 3 maanden verhoogd met 700 basispunten, met een minimum van 125 EUR.

 

Ingeval de Klant een betalingsdatum niet respecteert zullen enerzijds alle andere openstaande facturen onmiddellijk verschuldigd zijn en opeisbaar worden zonder vereiste van kennisgeving en anderzijds behoudt de Verkoper zich het recht voor om verdere leveringen aan de Klant op te schorten of stop te zetten.

 

Bij verslechtering van het krediet van de Klant, bij vroegere onbetaalde rekeningen kan de Verkoper naar keuze de betalingstermijn wijzigen of de lopende bestellingen opschorten of annuleren in afwachting dat de Klant een geschikte waarborg levert.

 

Alle inningskosten, inbegrepen de kosten en honoraria van de raadslieden van de Verkoper voortvloeiend uit de inning van de vordering, zijn ten laste van Koper.

 

Artikel 6: Eigendom

De Verkoper behoudt de volledige en exclusieve eigendom van de goederen die verkocht werden totdat hun prijs volledig werd betaald. Bijgevolg mogen de verkochte goederen geen voorwerp uitmaken van enig pand of inpandgeving vooraleer de volledige prijs betaald is.

Tot zekerheid van de aan ons verschuldigde bedragen verpandt de Koper aan ons alle huidige en toekomstige schuldvorderingen die hij heeft of zal hebben tegenover zijn afnemers uit hoofde van de verkoopprijs van de doorverkochte goederen. De Koper verpandt daarenboven de huidige en toekomstige tegoeden op zijn bankrekening(en) bij diverse financiële instellingen aan ons, doch telkens enkel ten belope van de bedragen die hij reeds heeft geïnd voor de doorverkochte goederen die nog niet aan ons werden betaald.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de Klant alle producten die reeds werden geproduceerd of verpakkingsmaterialen die reeds werden aangekocht vergoeden en verwerven.

 

 

Artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten

Ickx Verkoop blijft de eigenaar van de intellectuele eigendom die het zelf heeft ontwikkeld, inclusief de specificaties en de recepten.

 

Artikel 8: Vertrouwelijkheid

De Klant verbindt er zich toe de grootste geheimhouding in acht te nemen en deze te doen naleven door het geheel van zijn personeel van enige vertrouwelijke, gevoelige of bedrijfseigen informatie ( concept, knowhow, recepten, processen), die haar schriftelijk of mondeling werd meegedeeld.

Hij verbindt er zich tevens toe dit niet te onthullen aan derden en er geen enkel voordeel van welke aard ook uit te halen.

 

Artikel 9: Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

De Algemene Voorwaarden alsook alle wettelijke relaties tussen de Klant en Ickx Verkoop worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden zullen minnelijk worden opgelost en te goeder trouw worden onderhandeld. Ingeval een geschil onoplosbaar blijkt, zullen de bevoegde rechtbanken van Antwerpen exclusief bevoegd zijn.

< /body> < /html>